W listopadzie 2017 Rada Ministrów przyjęła pakiet 5 ustaw nazywanych „Konstytucją Biznesu”. Mają one przynieść pozytywne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a państwem. Już w marcu 2018 Konstytucja Biznesu ma zastąpić obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się zatem jakie zmiany naszykował dla nas rząd i co nas czeka w niedalekiej przyszłości…

Cytując premiera Mateusza Morawieckiego „Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą”. Czym zatem jest Konstytucja Biznesu i co oznacza w praktyce dla właścicieli małych i średnich firm?

Konstytucja Biznesu składa się z 5 ustaw:

 1. Prawo przedsiębiorców (najobszerniejszy element pakietu)
 2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu.

Prawo przedsiębiorców zawiera podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców.  Jednym z istotniejszych rozwiązań przyjętych w tej ustawie jest katalog zasad regulujących relacje biznesu z administracją. W założeniu mają być to również wytyczne dla urzędników, jak mają postępować w sprawach przedsiębiorców. Wśród wymienionych w katalogu zasad są m.in.

 • wolność działalności gospodarczej – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości,
 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy,
 • zasada proporcjonalności – urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu
 • zasada równego traktowania.

Zmianom mają uleć również formy komunikacji administracji z właścicielami firm. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy sprawy urzędowe będą mogły być załatwiane przez telefon lub e-mail. Biorąc pod uwagę stopień cyfryzacji gospodarki można jedynie powiedzieć – najwyższy czas na odformalizowanie komunikacji na linii urzędnik – przedsiębiorca!

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców w przypadku skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać zrozumiałe i jasne ich objaśnienia, a zastosowanie się do takich objaśnień będzie chroniło przed negatywnymi skutkami. Możemy jedynie mieć nadzieję, że zmniejszy to liczbę firm, które upadły w wyniku błędnych decyzji urzędników opartych na dowolnej interpretacji przepisów, w szczególności tych dotyczących prawa podatkowego.

Nowa ustawa wprowadza również zmiany w pełnomocnictwie i prokurze. Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie (którego będą mogły powołać również osoby fizyczne) w CEIDE będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub prokury na piśmie.

Kolejne zmiany dotyczą stopniowej likwidacji numeru REGON – przedsiębiorca będzie posługiwał się w kontaktach z urzędami jedynie numerem NIP oraz katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej – mają obowiązywać trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Tym samym zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji.

Konstytucja Biznesu wprowadza również 2 nowe rozwiązania, które mają ułatwić start młodym firmom.

 • „Ulga na start” umożliwi zgłoszenie się do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni, jak było do tej pory.
 • Działalność nierejestrowana to rozwiązanie, które w praktyce oznacza brak konieczności rejestracji firmy w CEIDE jeśli przychody z działalności nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia – czyli aktualnie 1050 zł. Nie jest to wiele, ale student udzielający korepetycji nie będzie musiał się już dłużej czuć jak przestępca działający w szarej strefie.

Zgodnie z przyjętym pakietem ustaw pojawi się również nowa instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma on stać na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu. Do jego zadań będzie należało m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla przedsiębiorców, czy wnioskowanie do ministrów o wydawanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów.

Na zakończenie warto podkreślić jeszcze jeden aspekt Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy zaczynają traktować narzędzia elektroniczne jako formalną drogę w komunikacji administracja – przedsiębiorca. Świadczy o tym zarówno zgoda na załatwianie spraw urzędowych przez e-mail, jak i planowany start specjalnego portalu, będącego rozwinięciem istniejącego już www.biznes.gov.pl, a który m.in. umożliwi uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Patrząc na dokonujące się w ostatnim czasie zmiany oraz mając na uwadze nadchodzące regulacje unijne możemy być pewni, że rozwój elektronicznej administracji zarówno w kontakcie z obywatelami, jak i na rynku gospodarczym nabierze jeszcze szybszego tempa.

Ustawy, za wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”, wejdą w życie 1 marca 2018. Na wprowadzenie regulacji dotyczących „ulgi na start” będziemy musieli poczekać do 31 marca 2018.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/przedsiebiorca-ma-prawo-rzad-przyjal-konstytucje-biznesu/