Aby otrzymać przesyłkę Twój partner może wysłać je ze swojego konta w EBI24 lub jeżeli nie posiada konta w EBI może wysłać na Twój specjalny adres TwójNIP@ebi24.pl (TwójNIP zastąp Twoim unikalnym numerem NIP który podałeś przy zakładaniu konta w systemie EBI24).

Przysłane do Ciebie dokumenty (zlecenia, faktury itd) znajdują się w sekcji Przesyłki.

Po wejścu do sekcji Przesyłki wyświetla się lista otrzymanych przesyłek zawierająca następujące informacje:

  • Tytuł przesyłki
  • Nadawca
  • Typ przesyłki
  • Uwagi dotyczące otrzymanego dokumentu (jeżeli dodane – opcjonalnie)
  • Data otrzymania przesyłki (aby segregować przesyłki po dacie otrzymania należy kliknąć na nazwę pola otrzymano)

Po otrzymaniu przesyłki naciśnięcie tytułu na liście przesyłek powoduje wyświetlenie treści otrzymanego dokumentu wraz z opcją jego przyjęcia bądź odrzucenia.

Zalogowany użytkownik może zapoznać się z treścią dokumentu oraz zdecydować o jego akceptacji bądź odrzuceniu.

Aby przyjąć dokument zaznacz dokument i Przyjmij go.

Dokumenty przyjęte zostaną zapisane w sekcji dokumenty.

(szczegłowy opis przyjmowania przesyłek znajduje sie w dalszej części niniejszego tutoriala)

Z chwilą wyświetlenia treści dokumentu nadawca przesyłki będący korzystający z systemu EBI24 otrzyma informację, że dokument został odczytany przez użytkownika.

Przyjęcie przesyłki / dodanie opisu

W celu akceptacji dokumentu należy nacisnąć przycisk Przyjmij znajdujący się w lewej górnej części ekranu. Akcja przyjęcia spowoduje wyświetlenie okna powtierdzającego przyjęcia przesyłki.

W oknie potwierdzenia przyjęcia przesyłki użytkownik ma możliwość dodania Opisu dokumentu. Opis po przyjęciu przesyłki zostanie zapisany w formularzu dokumentu.

Aby potwierdzić przyjęcie dokumentu należy nacisnąć przycisk Przyjmuję na oknie potwierdzenia przyjęcia. Dokument zostanie wówczas usunięty z listy przesyłek do akceptacji i zostanie zapisany w sekcji dokumenty.

Odrzucenie  przesyłki / dodanie opisu odrzucenia

Aby odrzucić dokument należy nacisnąć przycisk Odrzuć znajdujący się w lewej górnej części ekranu. Akcja ta spowoduje wyświetlenie okna potwierdzenia  odrzucenia przesyłki

Przed odrzuceniem przesyłki użytkownik ma możliwość wskazania w oknie odrzucenia jego powodu poprzez dodanie opisu.  Powód odzrucenia wyświetli się u nadawcy przesyłki jeżeli korzysta on z systemu EBI24.

Aby odrzucić dokument należy wybrać opcję Odrzuć. Dokument zostanie wówczas usunięty z listy przesyłek do akceptacji.

Przyjęcie lub odrzucenie przesyłek bez odczytywania

Zalogowany użytkownik systemu ma możliwość akceptacji bądź odrzucenia jednej lub kilku przesyłek równocześnie bez ich odczytywania z poziomu listy przesyłek.

Przyjęcię/ odrzucenie pojedyńczego dokumentu

Aby przyjąć/ odrzucić jedną przesyłkę bez jej odczytywania należy zaznaczyć wybraną przesyłkę na liście poprzez kliknięcie pola wyboru znajdującego się obok tytułu dokumentu. Po tej akcji nad listą przesyłem pojawią się przyciski przyjęcia lub odzrucenia przesyłki.

Aby przyjąć zaznaczoną przesyłkę należy nacisnąć przycisk Przyjmij, a następnie w oknie potwierdzenia przyjęcia przesyłki wybrać opcję Przyjmuję

Po kliknięciu Przyjmuję dokument zostanie usunięty z listy przesyłek do akceptacji i zostanie zapisany w sekcji Dokumenty.

Aby odrzucić zaznaczoną przesyłkę należy nacisnąć przycisk Odrzuć, i kolejno w oknie powtierdzenia wybrać równiez opcję Odrzuć podając opcjonalnie powód odrzucenia.

Po odrzuceniu dokument zostanie usunięty z listy przesyłek do akceptacji.

Przyjęcię/ odrzucenie kilku dokumentów równocześnie

Aby przyjąć/ odrzucić kilka przesyłek równocześnie należy zaznaczyć wybrane przesyłki na liście przesyłek w sekcji Przesyłki poprzez kliknięcie pola wyboru znajdującego się z obok tytułu dokumentu. Po tej akcji nad listą przesyłek pojawią się przyciski przyjęcia lub odrzucenia przesyłki.

Aby przyjąć zaznaczone przesyłki należy kliknąć przycisk Przyjmij. Pojawi się wówczas okno powtierdzenia przyjęcia zawierające lsite przesyłek do akceptacji.

Aby ostatecznie przyjąć wybrane dokumenty nacisnąc przycisk Przyjmuję. Dokumenty zostaną wówczas usunięte z listy przesyłek do akceptacji i zostaną zapisane w sekcji Dokumenty.

Aby odrzucić zaznaczone dokumenty należy nacisnąć przycisk Odrzuć. Pojawi się wówczas okno potwierdzenia odrzucenia zawierające liste przesyłek do odrzucenia w którym można opcjonalnie wpisać powód odrzucenia.

Aby ostatecznie odzrucić wybrane dokumenty nacisnąc przycisk Odzruć. Dokumenty zostaną wówczas usunięte z listy przesyłek do akceptacji.